ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Add to Wishlist
9

Περιγραφή Προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει τη δυνατότητα σε νέους, υφιστάμενους επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες διοίκησης και διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού τους που ήδη έχουν και/ή που πρόκειται να εργοδοτήσουν , διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο την αποτελεσματικότερη και πιο αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης τους.8

Ανάγκη Κατάρτισης:

Σε πολλές επιχειρήσεις παρατηρείται το φαινόμενο να υπάρχουν πολλοί υπάλληλοι, χωρίς αποδοτικότητα, παραγωγικότητα και κατά συνέπεια χωρίς να συμβάλλουν στην αύξηση των εσόδων της επιχείρησης. Οι λόγοι είναι πολλοί, ποικίλοι και διαφόρων διαστάσεων. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα σκοπός είναι να δοθούν τα κατάλληλα εφόδια, κριτήρια και κίνητρα για να γίνεται σωστή διαλογή, αναγνώριση και αξιολόγηση των εργοδοτουμένων είτε είναι σε αρχική πρόσληψη είτε κατά την διάρκεια της εργοδότησή τους. Απώτερη ανάγκη είναι πάντοτε η ανάπτυξη και η ευημερία μιας επιχείρησης.

7

Ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ  1: Οργάνωση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

1.2 Επιχειρηματική Αποστολή

1.2.1 Οι πρώτες ύλες μιας Επιχείρησης

1.2.2 Μετρήσιμα επιχειρηματικά Κριτήρια και Ικανότητες

1.2.3 «Συνταγή» επιχειρηματικής Αποστολής

1.3 Διοίκηση – Οργάνωση

1.3.1 Οργανωτική Δομή μιας Επιχείρησης

1.3.2 Οι 3 Βασικές Θεωρίες Διοίκησης

1.3.3 Τεστ Αυτογνωσίας 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

2.1 Τα  5 Επίπεδα Ηγεσίας

2.1.1 Ο ρόλος ενός ηγέτη στον οργανισμό

2.1.2 Ο ρόλος του/της Υπεύθυνου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

2.1.3 Προγραμματισμός αναγκών Ανθρώπινου Δυναμικού

2.1.4 Επιλογή / Πρόσληψη Προσωπικού

2.1.5 Αξιολόγηση Προσωπικού

2.1.6 Διαφορετικοί Τρόποι Υποκίνησης Προσωπικού

2.2 Διάφορες Θεωρίες Υποκίνησης Α/Δ

2.2.1 Θεωρία «Taylor»

2.2.2 Θεωρία Μάσλοου

2.2.3 Θεωρία Herzberg

2.3 Υποκίνηση στην πράξη

2.3.1 Τα Κίνητρα και οι 10 μεγαλύτερες κινητήριες δυνάμεις

2.3.2 Καθοδήγηση και Επιθυμητά αποτελέσματα

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Διαχείριση Συγκρούσεων με το Α/Δ στο χώρο εργασίας  

3.1   Η Σημαντικότητα και ο Προσδιορισμός της Επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο

3.1.1 Ερμηνεία Τρόπου Σκέψης                  

3.1.2 Προσδιορισμός Επικοινωνίας με το Α/Δ

3.1.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την Επικοινωνία με Α/Δ

3.2 Επικοινωνιακές Δεξιότητες Διαχείρισης συγκρούσεων στον   εργασιακό Χώρο

3.2.1 Προϋποθέσεις Επιτυχημένης Διοίκησης Α/Δ

3.2.2   Επικοινωνιακές δεξιότητες επιτυχούς Διοίκησης Α/Δ  

3.2.3 Τα 5 Επικοινωνιακά Στυλ/Μοτίβα

 3.3 Εμπόδια Επικοινωνίας στο χώρο εργασίας

3.3.1   Εξασφάλιση σωστής επικοινωνίας

3.3.2 Αντίληψη επικοινωνιακών δεξιοτήτων

3.3.3 Επικοινωνιακή διαφορετικότητα

 3.3.4   Διαφωνίες Ανθρώπινου Δυναμικού

 3.3.5 Συγκρούσεις  Ανθρώπινου Δυναμικού

 3.3.6   Αντίδραση κι Επίδραση

 3.3.7   Τα 4 Βήματα για τη μείωση Διαφωνιών και Συγκρούσεων

 3.3.8   Τρόποι αποφυγής  Συγκρούσεων

 3.3.9   Αντιμετώπιση και Προσέγγιση Συγκρούσεων 

 3.4 Αρνητικές σχέσεις Α/Δ 

3.4.1 Ερμηνεία τύπων Θυμού

3.4.2 Εργασιακή Αντιζηλία και τοξικό κλίμα στην Εργασία

3.4.3 Αντιμετώπιση αρνητικών σχέσεων στο χώρο εργασίας

   

 5-(1)

Στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α) Σε επίπεδο γνώσεων:

 1. Να προσδιορίζουν τις αδυναμίες των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους 
 2. Να αναγνωρίζουν τις ανάγκες του Ανθρώπινου Δυναμικού
 3. Να ορίζουν μετρήσιμα κριτήρια και δείκτες απόδοσης
 4. Να παρατηρούν διαρκή βελτίωση του προσωπικού
 5. Να συσχετίζουν την εργασία με την προσωπικότητα του προσωπικού
 6. Να συγκρίνουν αυτόνομα την απόδοση του προσωπικού
 7. Να προβλέπουν μια αρνητική κατάσταση και να την επιλύουν

Β) Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 1. Να ερμηνεύουν σωστά την κάθε ανάγκη σε Α/Δ
 2. Να αναλύουν και να υπολογίζουν το πρόγραμμα της ημέρας
 3. Να οργανώνουν τη λειτουργία σε ένα χώρο εργασίας
 4. Να διαχειρίζονται και να διευθύνουν το Α/Δ προς όφελος πάντα της επιχείρησης
 5. Να αναπτύσσουν μεθόδους αποτελεσματικής εσωτερικής επικοινωνίας
 6. Να εφαρμόζουν σωστές τεχνικές προς επίλυσή των αναγκών

Γ) Σε επίπεδο στάσεων:

 1. Να συνθέτουν τις επιμέρους ελλείψεις του Α/Δ
 2. Να αποκωδικοποιούν το Α/Δ αποσκοπώντας στη βέλτιστη απόδοσή τους 
 3. Να ενθαρρύνουν το Α/Δ για απόκτηση νέας τεχνογνωσίας και ικανότητας
 4. Να χειρίζονται με ευελιξία συνεντεύξεις και αξιολογήσεις υφιστάμενου προσωπικού και καινούργιου 
 5. Να συζητούν/συνεργάζονται με τους υφιστάμενούς τους για τη διεκπεραίωση των εργασιών τους στο βέλτιστο αποδοτικό βαθμό
 6. Να υιοθετούν βασικές απλές τεχνικές για την ανάπτυξη του Α/Δ τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά4-(1)

Σε ποιους απευθύνεται;

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται καθαρά σε εργοδότες, τμηματάρχες και διοικητικό προσωπικό.  

3-(1)

Αναλυτικό Κόστος Προγράμματος

 Για Δικαιούχους ΑνΑΔ (Μισθωτοί σε εταιρείες)

 Τιμή   Επιχορήγηση   Καθαρό Κόστος
€ 294 €204 €90

 

Για μη – Δικαιούχους ΑνΑΔ (Αυτοτελώς εργαζόμενοι)

Τιμή   Έκπτωση   Καθαρό Κόστος
 €294 €34 €260
2-(1)

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Έρχεται από Ιανουάριο….

Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα!

1-(1)

Δήλωση Ενδιαφέροντος

"*" indicates required fields

Ονοματεπώνυμο*

Layer 1