ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Add to Wishlist
9

Περιγραφή Προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος είναι να ενημερώσει, εκπαιδεύσει και βοηθήσει τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και να τους εφοδιάσει με γνώσεις πρόληψης και αντιμετώπισης τυχόν παραβάσεων του.

8

Ανάγκη Κατάρτισης:

Κάθε επιχείρηση καθημερινά συλλέγει, αποθηκεύει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα πελατών/ συνεργατών / προμηθευτών της. Δυστυχώς όμως λίγες επιχειρήσεις γνωρίζουν πως να συμμορφώνονται και να προστατεύονται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε 2016/679. Η παράλειψη συμμόρφωσης με τον Κανονισμό μπορεί να προκαλέσει ανεπανάληπτη ζημιά σε μία επιχείρηση, όπως για παράδειγμα, πρόστιμο από την Εποπτική Αρχή, να πλήξει την εικόνα και την φήμη μίας εταιρείας και να οδηγήσει σε δικαστικές διαμάχες μεταξύ φυσικών/ νομικών προσώπων και της επιχείρησης. Σκοπός του προγράμματος είναι να ενημερώσει,
να εκπαιδεύσει και να καθοδηγήσει τις επιχειρήσεις για να ακολουθούν νόμιμες διαδικασίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό, να αποφεύγουν και να αντιμετωπίζουν πιθανές παραβιάσεις.

7

Ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στο πρόγραμμα
– Οι κίνδυνοι της ψηφιακής εποχής και η προστασία της ελεύθερης κίνησης των
προσωπικών δεδομένων.
– Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.
– Η Νομοθεσία στην Κύπρο: Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων
Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της
Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Ν. 125(I)/2018)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα
– Η εξέλιξη στον κόσμο των προσωπικών δεδομένων και οι κανόνες που
την διέπουν
– Ορίζοντας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
– Συλλογή δεδομένων
– «Ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Συμμόρφωση με τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων
3.1 Ανάγκη Κατάρτισης
–  Οι κίνδυνοι της ψηφιακής εποχής και της τεχνολογίας
3.2 Ορισμοί, Κανόνες και Κυρώσεις
– Κατανοώντας τους ορισμούς και τις έννοιες
– Περιπτώσεις παραβιάσεων του κανονισμού
– Κυρώσεις και ποινές παραβίασης
3.3 Τήρηση αρχείου για τα προσωπικά δεδομένα
3.4 Βασικές Αρχές και Εργαλεία Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό
– Βασικές Αρχές
– Μέτρα προστασίας της επιχείρησης
3.5 Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
– Ανάγκη διορισμού Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων
–  Ο ρόλος του ΥΠΔ
– Αρμοδιότητες και Ποιότητες

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Εποπτικές Αρχές και Αντιμετώπιση Παραβιάσεων
4.1. Εποπτικές Αρχές
– Σχεδιασμός ολοκληρωμένων εκθέσεων προς τις Αρμόδιες Αρχές
4.2 Σενάρια Παραβιάσεων
–  Επίλυση απρόοπτων προβλημάτων
4.3 Ανακεφαλαίωση, επίλυση αποριών
– Συμπεράσματα
– Αξιολόγηση

5-(1)

Στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α) Σε επίπεδο γνώσεων:
1. Να εξηγούν την δεσμευτική σχέση των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις νομοθεσίες κάθε κράτους μέλους.
2. Nα διαχωρίζουν ποια είναι τα δεδομένα τα οποία μπορούν να συλλέγουν από τους πελάτες/συνεργάτες και εργοδοτούμενους τους.
3. Να προσδιορίζουν ποια πληροφορία αποτελεί ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο.
4. Να διατυπώνουν τις συνέπειες παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Β) Σε επίπεδο δεξιοτήτων:
1. Να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους σχετικά με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να επιβλέψουν τους συνάδελφους τους οι οποίοι ασχολούνται με την συλλογή προσωπικών δεδομένων.
2. Να αλλάζουν την πολιτική της εταιρείας τους για την επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων σύμφωνα με την Νομοθεσία.
3. Να διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών/ συναδέλφων/
εργοδοτουμένων σύμφωνα με τις βασικές αρχές.
4. Να αξιολογούν πότε η επιχείρηση χρειάζεται τεχνολογικές αλλαγές για την εύκολη πρόσβαση των πελατών στα προσωπικά δεδομένα που έχει στην κατοχή της η επιχείρηση.
5. Να δημιουργούν τεχνικές οργάνωσης των προσωπικών δεδομένων των πελατών/
συνεργατών που έχει στην κατοχή της η επιχείρηση.
6. Να επιλύουν ζητήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν για να μην υπάρξει παραβίαση του Κανονισμού.
7. Να συντάσσουν ολοκληρωμένες εκθέσεις προς τις Εποπτικές Επιτροπές και Αρμόδιες αρχές.

Γ) Σε επίπεδο στάσεων:
1. Να υιοθετούν πολιτική για την σχετική νομοθεσία και να ενημερώνονται με τις εξελίξεις των εν λόγω κανονισμών.
2. Να συνεργάζονται με τους πελάτες και να τους εξηγούν ποια προσωπικά δεδομένα θα χρειαστούν και για ποιους λόγους μπορεί να τα επεξεργαστούν.
3. Να παροτρύνουν τους συναδέλφους τους να ακολουθούν τις τεχνικές συμμόρφωσης με τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.
4. Να κατασκευάζουν ρήτρες και έγγραφα ενημέρωσης για την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων των πελατών με την συγκατάθεση τους.
5. Να κατασκευάζουν πλάνο οργάνωσης μαζί με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.
6. Να υιοθετούν την κουλτούρα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των
προσωπικών δεδομένων και έγκαιρης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε πιθανές παραβάσεις συντάσσοντας εκθέσεις προς τις Εποπτικές Επιτροπές.

4-(1)

Σε ποιους απευθύνεται;

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται καθαρά σε εργοδότες, τμηματάρχες, διοικητικό προσωπικό και υπεύθυνους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

3-(1)

Αναλυτικό Κόστος Προγράμματος

 Για Δικαιούχους ΑνΑΔ (Μισθωτοί σε εταιρείες)

Τιμή   Επιχορήγηση   Καθαρό Κόστος
€243 €153 €90

 

Για μη – Δικαιούχους ΑνΑΔ (Αυτοτελώς εργαζόμενοι)

Τιμή Έκπτωση Καθαρό Κόστος
€243 €33 €210
2-(1)

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

28 Νοεμβρίου , Τρίτη

9:00 – 14:00

 

30 Νοεμβρίου, Πέμπτη

9:00 – 14:00

1-(1)

Δήλωση Ενδιαφέροντος

"*" indicates required fields

Ονοματεπώνυμο*

Layer 1