Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΕΠ/CYQF/EQF5

Add to Wishlist
9

Λεπτομέρειες Προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος κατάρτισης:

Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και συνδράμουν στην αύξηση της παραγωγικότητας όλων των οικονομικών τομέων της Κυπριακής Οικονομίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι εκπαιδευτές θα αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες (key competences) ούτως ώστε να εντοπίζουν ανάγκες κατάρτισης, να σχεδιάζουν αποτελεσματικά καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, να τα υλοποιούν με βάση τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και να τα αξιολογούν με βάση τη μεθοδολογία της αξιολόγησης προγραμμάτων. Επιπρόσθετα θα ενδυναμωθούν στάσεις, όπως να αντιλαμβάνονται τη μάθηση των ενηλίκων ως ένα σύνθετο φαινόμενο και να ενσωματώνουν την τεχνολογία στην επαγγελματική τους πρακτική. Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμαστούν οι συμμετέχοντες συστηματικά ώστε να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στο ρόλο τους ως Εκπαιδευτές/Εκπαιδεύτριες Επαγγελματικής Κατάρτισης  και να αποκτήσουν το επαγγελματικό προσόν του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσω της καθορισμένης διαδικασίας εξέτασης και πιστοποίησης.

Πιστοποίηση κατάρτισης

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό στο οποίο θα αναγράφεται ότι το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ και το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΕΠ/CYQF/EQF5.

Ο συμμετέχοντας θα είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής από την ΑνΑΔ (τουλάχιστον επιπέδου 5 ή/και 7) με επαγγελματική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων τουλάχιστον πενταετίας. Επίσης θα πρέπει να είναι γνώστης της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία, υπεύθυνος, επικοινωνιακός & ικανός καθοδηγητής ομάδων.

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα είναι συμμετοχικό και διαδραστικό. Περιλαμβάνει παρουσιάσεις, πρακτική εξάσκηση και άσκηση σε οργανισμό  για τη διερεύνηση αναγκών εκπαίδευσης. Επίσης περιλαμβάνει, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις, υπόδηση ρόλων, καθοδήγηση στη προετοιμασία της ειδικής εργασίας και πρακτική άσκηση της μικροδιδασκαλίας.

8

Περιεχόμενο Προγράμματος:

Το περιεχόμενο του προγράμματος βασίζεται στο Πρότυπο Επαγγελματικού Προσόντος Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης το οποίο έχει αναπτυχθεί από την ΑνΑΔ. Ο σκοπός του είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου.

Η εκπαίδευση και πιστοποίηση των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης αποκτά σήμερα ιδιαίτερο ενδιαφέρον εν όψη του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και της ανάπτυξης του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).

Με την πιστοποίησή τους οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου μάθηση σε αντικείμενα του ενδιαφέροντος τους. Περαιτέρω, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως Εκπαιδευτές σε επιχορηγούμενες, συγχρηματοδοτούμενες ή/και προκηρυσσόμενες από την ΑνΑΔ δραστηριότητες κατάρτισης.

7

Ενότητες:

Ενότητα 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Σκοπός & Στόχοι Προγράμματος

Ενότητα 2: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 • Θεωρίες μάθησης στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων
 • Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων
 • Εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ενότητα 3: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 • Διερεύνηση, ανάλυση & προσδιορισμός αναγκών τομέων οικονομικής δραστηριότητας
 • Διερεύνηση, ανάλυση & προσδιορισμός συλλογικών αναγκών κατάρτισης των οργανισμών
 • Διερεύνηση, ανάλυση & προσδιορισμός ατομικών αναγκών κατάρτισης των καταρτιζόμενων

Ενότητα 4: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Επίσκεψη (επιτόπια ή διαδικτυακή) σε οργανισμό/ούς για διάγνωση αναγκών κατάρτισης με χρήση ερωτηματολογίου & διεξαγωγή συνεντεύξεων με εργαζομένους για συλλογή πληροφοριών & διερεύνηση των αναγκών κατάρτισης

Ενότητα 5: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 • Καθορισμός, διατύπωση σκοπού & στόχων κατάρτισης
 • Δόμηση εκπαιδευτικών ενοτήτων
 • Σχεδιασμός εναρκτήριας & καταληκτικής συνάντησης
 • Επιλογή και ανάπτυξη μεθόδων, τεχνικών, μέσων & υλικών κατάρτισης

Ενότητα 6: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 • Έλεγχος & δυναμική της ομάδας
 • Δεξιότητες επικοινωνίας & κλίμα μάθησης
 • Χρήση του χιούμορ & γλώσσα του σώματος
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς στην αίθουσα
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Αρχές τοποθέτησης μέσων κατάρτισης

Ενότητα 7: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 • Επιλογή μοντέλων, τύπων & αξόνων αξιολόγησης
 • Χρήση τεχνικών αξιολόγησης
 • Σχεδιασμός εργαλείων αξιολόγησης
 • Ανάλυση και επεξεργασία ευρημάτων αξιολόγησης
 • Διατύπωση συμπερασμάτων & προτάσεων
 • Συγγραφή έκθεσης αξιολόγησης

Ενότητα 8: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

Παρουσίαση δύο μικροδιδασκαλιών από κάθε εκπαιδευόμενο. Αξιολόγηση παρουσίασης από τον εκπαιδευτή και τους καταρτιζόμενους.

Ενότητα 9: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Ανακεφαλαίωση
 • Συμπεράσματα
 • Αξιολόγηση προγράμματος
5-(1)

Στόχοι του προγράμματος:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίζουν ανάγκες κατάρτισης σε διάφορα επίπεδα (τομέα, οργανισμού, ατομικών αναγκών)
 • Σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν τα προγράμματα τους χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθόδους, τεχνικές, μέσα και υλικά
 • Διατυπώνουν σωστά Στόχους Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Στάσεων
 • Επεξεργάζονται και αξιοποιούν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προγραμμάτων κατάρτισης
 • Προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού και μεταδοτικού εκπαιδευτή
 • Παρουσιάζουν με σαφήνεια το υλικό κατάρτισης μέσω “Power Point” με σωστούς τρόπους επικοινωνίας και γλώσσα σώματος
 • Αντιμετωπίζουν και να επιλύουν προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν κατά την κατάρτιση
 • Υιοθετούν αποτελεσματικά τις αρχές εμψύχωσης μιας ομάδας
4-(1)

Σε ποιους απευθύνεται;

Εκπαιδευτές ενηλίκων, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση, εκπαιδευτές και στελέχη συνεχιζόμενης κατάρτισης και διά βίου παιδαγωγούς, συμβούλους σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης και έχουν ελάχιστη ή καθόλου εκπαιδευτική εμπειρία. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξή τους ούτως ώστε να πιστοποιηθούν με βάση το πρότυπο της ΑΝΑΔ «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επίπεδο ΣΕΠ/ CYQF/EQF.

3-(1)

Αναλυτικό Κόστος Προγράμματος

 Για Δικαιούχους ΑνΑΔ (Μισθωτοί σε εταιρείες)

Τιμή Επιχορήγηση Καθαρό Κόστος

 

Για μη – Δικαιούχους ΑνΑΔ (Αυτοτελώς εργαζόμενοι)

Τιμή Έκπτωση Καθαρό Κόστος
2-(1)

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Έρχεται από Ιανουάριο…

1-(1)

Δήλωση Ενδιαφέροντος

"*" indicates required fields

Ονοματεπώνυμο*

4 (1)

Εκπαιδευτής : θα ανακοινωθεί σύντομα

Layer 1