ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας συστήθηκε το 2016 από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ο Κανονισμός 2016/679 ενώ στην συνέχεια προσαρμόστηκε στο Κυπριακό Δίκαιο ως ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (125(Ι)/2018).

Σήμερα, ο κανονισμός είναι γνωστός σε όλους μας και όλοι γνωρίζουμε να περιγράψουμε εν συντομία την σημασία του, όμως ελάχιστοι έχουν εμβαθύνει στον Νόμο ούτως ώστε να γνωρίζουν τι πραγματικά προνοεί και να αποκτήσουν την δεξιότητα της συμμόρφωσης και προστασίας της επιχείρησης τους.

Μία επιχείρηση καλείται όχι μόνο να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να εντοπίσει κινδύνους οι οποίοι ελλοχεύουν από την άγνοια του τρόπου συμμόρφωσης με αυτόν. Για παράδειγμα, παράλειψη συμμόρφωσης του Κανονισμού μπορεί να προκύψει επίσης στην προσπάθεια προώθησης και διαφήμισης μιας επιχείρησης. Τρανό παράδειγμα το πρόστιμο για το ποσό των €150.000 το οποίο επιβλήθηκε τον Μάιο του 2023 σε γνωστή επωνυμία λόγω ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής  επικοινωνίας και μη ικανοποίηση αιτημάτων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων.

Κάθε επιχείρηση καθημερινά συλλέγει, αποθηκεύει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα πελατών/ συνεργατών / προμηθευτών της. Δυστυχώς όμως λίγες επιχειρήσεις γνωρίζουν πως να συμμορφώνονται και να προστατεύονται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε 2016/679. Η παράλειψη συμμόρφωσης με τον Κανονισμό μπορεί να προκαλέσει ανεπανάληπτη ζημιά σε μία επιχείρηση, όπως για παράδειγμα, πρόστιμο από την Εποπτική Αρχή, να πλήξει την εικόνα και την φήμη μίας εταιρείας και να οδηγήσει σε δικαστικές διαμάχες μεταξύ φυσικών/ νομικών προσώπων και της επιχείρησης. Η ουσιαστική και βαθύτερη γνώση του Κανονισμού δεν αποτελεί ακόμη ένα bonus για μια επιχείρηση αλλά είναι πλέον επιτακτική ανάγκη επιβίωσης της.

Κάθε επιχείρηση οφείλει να εργοδοτεί Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος να κατέχει την γνώση και την δεξιότητα για να προστατέψει τα δικαιώματα της επιχείρησης, των συναδέλφων του και των πελατών.

Layer 1