ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)

Add to Wishlist
9

Περιγραφή Προγράμματος:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες επαρκή γνώση των βασικών αρχών της κυπριακής νομοθεσίας περί Φ.Π.Α σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Μέσω του σεμιναρίου αναμένεται ότι θα αποκτήσουν μια ξεκάθαρη αντίληψη για τη σωστή φορολογική μεταχείριση των συναλλαγών που διεκπεραιώνουν καθημερινά στο εργασιακό τους περιβάλλον, αποφεύγοντας τυχόν κυρώσεις, οι οποίες μπορεί να προκύψουν λόγω λανθασμένης φορολογικής μεταχείρισης.

8

Ανάγκη Κατάρτισης:

Η ανάγκη που προκύπτει είναι η κατάρτιση λογιστών και λειτουργών γραφείου στη νομοθεσία για το ΦΠΑ και στην ηλεκτρονική χρήση του συστήματος ΦΠΑ για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών που αφορούν τον υπολογισμό του ΦΠΑ σε έναν οργανισμό.

7

Ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΦΠΑ

 • Υποενότητα 1 – Εισαγωγή στο ΦΠΑ – Βασικές Αρχές
 • Υποενότητα 2 – Υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα
 • Υποενότητα 3 – Φορολογητέες Συναλλαγές – Αγαθά & Υπηρεσίες
 • Υποενότητα 4 – Συντελεστές ΦΠΑ
 • Υποενότητα 5 – Εξαιρέσεις και μηδενικός συντελεστής
 • Υποενότητα 6 – Εγγραφή και διαγραφή ΦΠΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΦΠΑ

 • Υποενότητα 1 – Αξία Συναλλαγών
 • Υποενότητα 2 – ΦΠΑ Εκροών, ΦΠΑ Εισροών
 • Υποενότητα 3 – Χρόνος Εισαγωγής ΦΠΑ
 • Υποενότητα 4 – Κράτημα Βιβλίων, Τιμολόγηση, Διόρθωση Λαθών, Έλεγχοι ΦΠΑ
 • Υποενότητα 5 – Αντίστροφη χρέωση
 • Υποενότητα 6 – Συμπλήρωση φόρμας ΦΠΑ τριμήνου
5-(1)

Στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Να εξηγούν τι είναι το ΦΠΑ
 • Να κατηγοριοποιούν τους συντελεστές ΦΠΑ, εξαιρετέα, 0%, 5%, 9%, 19% *
 • Να κατονομάζουν τις ειδικές περιπτώσεις ΦΠΑ
 • Να εξηγούν τι σημαίνει ΦΠΑ εισροών και τι ΦΠΑ εκροών
 • Να ορίζουν ποιο ΦΠΑ εισροών είναι διεκδικήσιμο πριν την εγγραφή του οργανισμού στο Φορολογικό Μητρώο
 • Να ονομάζουν τα φορολογητέα άτομα και οντότητες στο ΦΠΑ
 • Να καταχωρούν ηλεκτρονικά τις συναλλαγές στις σωστές κατηγορίες ΦΠΑ, εξαιρετέα, 0%, 5%, 9%, 19%
 • Να υπολογίζουν το τελικό ΦΠΑ πληρωτέο ή επιστρεπτέο και να το υποβάλλουν ηλεκτρονικά
 • Να κρίνουν σε ποια χρονική στιγμή πρέπει να χρεώνεται το ΦΠΑ από την αγορά μέχρι την παράδοση προϊόντων *
 • Να εκτελούν σωστά επιστροφές χρημάτων μέσω ΦΠΑ στους πελάτες τους η στις εταιρείες τους
 • Να εκτιμούν την σημασία της τήρησης σωστών τεχνικών για τον υπολογισμό του ΦΠΑ
 • Να είναι πρόθυμοι να τηρούν την νομοθεσία για το ΦΠΑ
 • Να ενθαρρύνουν άλλους συναδέλφους τους να τηρούν τις σωστές διαδικασίες για τον υπολογισμό του ΦΠΑ
4-(1)

Σε ποιους απευθύνεται;

Η κατάρτιση απευθύνεται σε Οικονομικούς διευθυντές, Λογιστές και προσωπικό το οποίο ασχολείται με οικονομικά θέματα ή/ και εφαρμόζει στην πράξη τις πρόνοιες της κυπριακής νομοθεσίας περί Φ.Π.Α. ή/και είναι υπεύθυνο για τους φορολογικούς χειρισμούς μιας εταιρείας.

3-(1)

Αναλυτικό Κόστος Προγράμματος

 Για Δικαιούχους ΑνΑΔ (Μισθωτοί σε εταιρείες)

Τιμή  Επιχορήγηση   Καθαρό Κόστος
€189.00 €119.00 €70.00

 

Για μη – Δικαιούχους ΑνΑΔ (Αυτοτελώς εργαζόμενοι)

Τιμή  Έκπτωση    Καθαρό Κόστος
€189.00 €24.00 €165.00
2-(1)

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

24 Οκτωβρίου, Τρίτη

9:00 – 12:45

 

26 Οκτωβρίου, Πέμπτη

9:00 – 12:45

1-(1)

Δήλωση Ενδιαφέροντος

Layer 1